ภาพบรรยากาศ

รุ่นที่ : 9

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมอบรม (14 ชั่วโมง) : 19 , 20 กุมภาพันธ์ 2565