ภาพบรรยากาศ

รุ่นที่ : 8

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมอบรม (14 ชั่วโมง) : 12 , 13 กุมภาพันธ์ 2565