ภาพบรรยากาศ

รุ่นที่ : 7

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมอบรม (14 ชั่วโมง) : 5 , 6 กุมภาพันธ์ 2565