ภาพบรรยากาศ

รุ่นที่ : 6

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมอบรม (14 ชั่วโมง) : 29 , 30 มกราคม 2565