ภาพบรรยากาศ

รุ่นที่ : 5

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมอบรม (14 ชั่วโมง) : 22 , 23 มกราคม 2565