ภาพบรรยากาศ

รุ่นที่ : 4

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมอบรม (14 ชั่วโมง) : 27 , 28 พฤศจิกายน 2564