ภาพบรรยากาศ

รุ่นที่ : 3

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมอบรม (14 ชั่วโมง) : 8 , 9 มกราคม 2565