ภาพบรรยากาศ

รุ่นที่ : 2

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมอบรม (14 ชั่วโมง) : 18 , 19 ธันวาคม 2564