ภาพบรรยากาศ

รุ่นที่ : 10

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมอบรม (14 ชั่วโมง) : 26 , 27 กุมภาพันธ์ 2565