ภาพบรรยากาศ

รุ่นที่ : 1

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมอบรม (14 ชั่วโมง) : 11 , 12 ธันวาคม 2564