ภาพบรรยากาศ

รุ่นที่ : 6

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมนำเสนอผลงาน (7 ชั่วโมง) : 1 มีนาคม 2565