ภาพบรรยากาศ

รุ่นที่ : 4

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมนำเสนอผลงาน (7 ชั่วโมง) : 14 กุมภาพันธ์ 2565