ภาพบรรยากาศ

รุ่นที่ : 2

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมนำเสนอผลงาน (7 ชั่วโมง) : 18 มกราคม 2565