ภาพบรรยากาศ

รุ่นที่ : 8

กิจกรรมที่ 1 ปฐมนิเทศน์ (3 ชั่วโมง) : 30 ตุลาคม 2564