ภาพบรรยากาศ

รุ่นที่ : 7

กิจกรรมที่ 1 ปฐมนิเทศน์ (3 ชั่วโมง) : 16 ตุลาคม 2564