ภาพบรรยากาศ

รุ่นที่ : 6

กิจกรรมที่ 1 ปฐมนิเทศน์ (3 ชั่วโมง) : 9 ตุลาคม 2564