ภาพบรรยากาศ

รุ่นที่ : 5

กิจกรรมที่ 1 ปฐมนิเทศน์ (3 ชั่วโมง) : 2 ตุลาคม 2564