ภาพบรรยากาศ

รุ่นที่ : 4

กิจกรรมที่ 1 ปฐมนิเทศน์ (3 ชั่วโมง) : 25 กันยายน 2564