ภาพบรรยากาศ

รุ่นที่ : 2

กิจกรรมที่ 1 ปฐมนิเทศน์ (3 ชั่วโมง) : 11 กันยายน 2564