ภาพบรรยากาศ

รุ่นที่ : 11

กิจกรรมที่ 1 ปฐมนิเทศน์ (3 ชั่วโมง) : 20 พฤศจิกายน 2564