ภาพบรรยากาศ

รุ่นที่ : 10

กิจกรรมที่ 1 ปฐมนิเทศน์ (3 ชั่วโมง) : 6 พฤศจิกายน 2564