ภาพบรรยากาศ

รุ่นที่ : 1

กิจกรรมที่ 1 ปฐมนิเทศน์ (3 ชั่วโมง) : 4 กันยายน 2564