รุ่นที่ กิจกรรมที่ 1 ภาพบรรยากาศ กิจกรรมที่ 2 ภาพบรรยากาศ กิจกรรมที่ 3 ภาพบรรยากาศ
ปฐมนิเทศน์
(3 ชั่วโมง)
กิจกรรมอบรม
(14 ชั่วโมง)
กิจกรรมนำเสนอผลงาน
(7 ชั่วโมง)
1 4 กันยายน 2564 คลิก 11 , 12 ธันวาคม 2564 คลิก 11 มกราคม 2565 คลิก
2 11 กันยายน 2564 คลิก 18 , 19 ธันวาคม 2564 คลิก 18 มกราคม 2565 คลิก
3 18 กันยายน 2564 คลิก 8 , 9 มกราคม 2565 คลิก 7 กุมภาพันธ์ 65 คลิก
4 25 กันยายน 2564 คลิก 27 , 28 พฤศจิกายน 2564 คลิก 14 กุมภาพันธ์ 2565 คลิก
5 2 ตุลาคม 2564 คลิก 22 , 23 มกราคม 2565 คลิก 22 กุมภาพันธ์ 2565 คลิก
6 9 ตุลาคม 2564 คลิก 29 , 30 มกราคม 2565 คลิก 1 มีนาคม 2565 คลิก
7 16 ตุลาคม 2564 คลิก 5 , 6 กุมภาพันธ์ 2565 คลิก 8 มีนาคม 2565 -
8 30 ตุลาคม 2564 คลิก 12 , 13 กุมภาพันธ์ 2565 คลิก 15 มีนาคม 2565 -
9 31 ตุลาคม 2564 คลิก 19 , 20 กุมภาพันธ์ 2565 คลิก 22 มีนาคม 2565 -
10 6 พฤศจิกายน 2564 คลิก 26 , 27 กุมภาพันธ์ 2565 คลิก 29 มีนาคม 2565 -
11 20 พฤศจิกายน 2564 คลิก 5 - 6 มีนาคม 2565 - 5 เมษายน 2565 -