ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม

รุ่นที่ : 9

กิจกรรมที่ 1 ปฐมนิเทศน์ (3 ชั่วโมง) : 31 ตุลาคม 2564

กิจกรรมที่ 2 อบรม (14 ชั่วโมง) : 19 , 20 กุมภาพันธ์ 2565

กิจกรรมที่ 3 นำเสนอผลงาน (7 ชั่วโมง) : 22 มีนาคม 2565

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน
1 กิตติพัฒน์ จิตต์สว่าง โรงเรียนถาวรานุกูล
2 จรูญวิชญ์ ผลสุวรรณ โรงเรียนเลยพิทยาคม
3 จันทร์ทิพย์ รักสม โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2
4 ฉวีวรรณ มากมี โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
5 ชัยพร ดีกร โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี
6 ชัยวัฒน์ เทียนนาวา โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
7 ฐิติพงษ์ รักษาริกรณ์ โรงเรียนร่องตาทีวิทยา
8 ณัฐนนท์ สายพิมพ์พงษ์ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
9 ธงชัย ขำเทศเจริญ โรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา)
10 ธนพร คุ้มพ่วงมี โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
11 ธนสิตา ราชมนตรี โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
12 ธนาวุฒิ อาญาเมือง โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
13 นิตยา ทาตะไชย โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม
14 นิพนธ์ จิราพงษ์ โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
15 นิราวรรณ สามพ่วงบุญ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย
16 นุจรี ช้างอินทร์ โรงเรียนหนองหินวิทยาคม
17 พิจิตรา ศรีสว่าง โรงเรียนสตรีอ่างทอง
18 ภูริชญา ศรีสุข โรงเรียนรัตนราษฎร์​บำรุง
19 มาโนช ทิพย์บรรพต โรงเรียนพุนพินพิทยาคม
20 มุกดา อรุณรังษี โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร
21 เยาวลักษณ์ ปรุงแต่งกิจ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย
22 ร่อโอบ เส็นคง โรงเรียนสุไหงโก-ลก
23 รุสลัน กาซอ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐ จังหวัดปัตตานี
24 เลิศพงษ์ รื่นรมย์ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย
25 วรรณศร แสงสง่า โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี
26 วัฒนา สรรเสริญ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย
27 ศิริรัตน์ แย้มอ่อน โรงเรียนจ่าการบุญ
28 สิริวรรณ บุญภิบาล โรงเรียนบ้านหนองสีซอ
29 สุดกมล กาญจนรัตนพันธ์ โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก
30 สุทธิพล แสงบุญ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม
31 สุนันทา สร้อยสวัสดิ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว
32 สุปราณี อุทยานวรรธนะ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
33 สุพรรณี ดวงมรกต โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์
34 สุรินทร์ อุ่นแสน โรงเรียนเถินวิทยา
35 เสาวันดี ชนะเพ็ชร์ โรงเรียนปากพนัง
36 หนึ่งฤทัย ธีระอรรถ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
37 อดิศร สีลาดเลา โรงเรียนบ้านดงกลาง
38 อนัส อับดุลซาลาม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐ จังหวัดปัตตานี
39 อรพรรณ เชื้อคมตา โรงเรียนบ้านหนองคอง
40 อุไลรัตน์ หมั้นทรัพย์ โรงเรียนบุญวัฒนา
41 เอกรินทร์ ศรีผ่อง โรงเรียนสตรีศึกษา
42 ฮัมดียะ อุเซ็ง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐ จังหวัดปัตตานี
43 ฮาสน๊ะ หะยียูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านอาเหอูโต๊ะ