ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม

รุ่นที่ : 8

กิจกรรมที่ 1 ปฐมนิเทศน์ (3 ชั่วโมง) : 30 ตุลาคม 2564

กิจกรรมที่ 2 อบรม (14 ชั่วโมง) : 12 , 13 กุมภาพันธ์ 2565

กิจกรรมที่ 3 นำเสนอผลงาน (7 ชั่วโมง) : 15 มีนาคม 2565

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน
1 กมลวรรณ ทองบุญเหลือ โรงเรียนเทพศิรินทร์
2 เกรียงศักดิ์ ทองเป็นเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลยะลา
3 แคตรีซา นิแห โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บางปอประชารักษ์
4 จตุพร วิณโรจน์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
5 จิราภรณ์ ศรีสุวรรณวิเชียร โรงเรียนวัดควนแพรกหา
6 เจษฎา วิณโรจน์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
7 ชัยเดช บุญสอน โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
8 ณรงค์ เถาว์เกตุ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
9 ณัฐติกาล ชวายวัง โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ
10 ณัฐวดี ชูวัง โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ
11 ทรายทอง เกตุพลอย โรงเรียนภัทรญาณวิทยา
12 ทิพยาภัสสร์ อัครวงษ์ โรงเรียนวังข่อยพิทยา
13 ธนิตเชษฐ์ สกุลพงษ์ โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
14 นลินาสน์ เข็มณรงค์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ
15 นิรันดร์ โอ่ทอง โรงเรียนวัดสมหวัง
16 นิสา นิลนนท์ โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา)
17 บังอร ทองมา โรงเรียนดอนแรดวิทยา
18 ประทีป ศรีชาทุม โรงเรียนนครไทยวิทยาคม
19 ปริษา คงพูน โรงเรียนสุเหร่าเขียว
20 ปรีชา ทองมา โรงเรียนดอนแรดวิทยา
21 ปิ่นรัก วิยา โรงเรียนบ้านปงสนุก
22 ปิยะภรณ์ สุขรี โรงเรียนบ้านหนองบง
23 พรทิพย์ จริตงาม โรงเรียนวัดทะเลน้อย (ลอยประชาคาร)
24 พวงพรรณ สุพิพัฒนโมลี โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
25 พัชรินทร์ กองสินแก้ว โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา
26 พิชญา รอดไธสง โรงเรียนลำปลายมาศ
27 ไพรัช ทองห่วง โรงเรียนวัดท่าบัวทอง
28 มงคล ทองห่วง โรงเรียนวัดท่าบัวทอง
29 มัลลิกา ชุมทอง โรงเรียนวัดสมหวัง
30 โยธวา กันเกตุ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
31 รุสดี แวนาแซ โรงเรียนอิบนูอัฟฟานบูรณวิทย์
32 วัรดียะห์ สามะ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บางปอประชารักษ์
33 วารุณี โทศก โรงเรียนอนุบาลชุมพร
34 วิทยา นามนอก โรงเรียนขามสะแกแสง
35 วิรัตน์ ภูมิสาตร์ โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500)
36 วีระยุทธ บุญรักษา โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
37 แวววรรณ จันทร์ชูกลิ่น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
38 ศิตา นามดัง โรงเรียนลาซาลจันทบุรี
39 ศุภาวี ศรชูชีพ โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา
40 สราวุธ เอี่ยมสวัสดิ์ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
41 สหรัตน์ กุฏอินทร์ โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์
42 สายวสันต์ วิเศษสัตย์ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
43 สิทธิชัย เกิดสุข โรงเรียนบ้านขว้างวิทยากร
44 อนงค์ จันทนะผะลิน โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
45 อรอนงค์ สุขกาย โรงเรียนบ้านทุ่งปรือ
46 อัญชลี ศรีสุราช โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
47 อานนท์ รอดรัตน์ โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา
48 อิทธิพล เสาร์แดน โรงเรียนขุขันธ์