ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม

รุ่นที่ : 7

กิจกรรมที่ 1 ปฐมนิเทศน์ (3 ชั่วโมง) : 16 ตุลาคม 2564

กิจกรรมที่ 2 อบรม (14 ชั่วโมง) : 5 , 6 กุมภาพันธ์ 2565

กิจกรรมที่ 3 นำเสนอผลงาน (7 ชั่วโมง) : 8 มีนาคม 2565

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน
1 รูฮาญา เจะซู โรงเรียนบ้านแยะ
2 ก่อกิจ ธีราโมกข์ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
3 กาญจนา โทขันธ์ โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
4 เกสราภรณ์ ห้าวเส็ง โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย
5 เกื้อเกียรติ สาระ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม
6 จันทร์จิรา มีสนิท โรงเรียนวัดเวฬุวัน
7 จิตติรัตน์ เจ๊ะอารง โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม
8 จินตนา ตรีสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร
9 ซุลกอรใน มัตติยา โรงเรียนบ้านแยะ
10 ณัฐกฤษฎ์ อินเตชะ โรงเรียนห้วยพลูพิทยา
11 ธนัญภรณ์ รื่นเริง โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
12 นุชนาถ อินทรวิจิตร โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
13 ปริชญา มาสินธุ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
14 เปรมจิตร โชติระโส โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์
15 พนาดร แสนใจ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
16 ภัททิยะ จันทร์อุดม โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
17 ลาตีฟะห์ ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านแยะ
18 วาริธร สงวนนาม โรงเรียนอนุบาลชุมพร
19 วิทยา เผือกชาวนา โรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง)
20 วิทย์ รอดสุด โรงเรียนแม่ลานวิทยา
21 วิรันชณาท์ สาริกานนท์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
22 ศรายุทธ อัจกลับ โรงเรียนอนุบาลชุมพร
23 สหรัฐ ศิริเวช โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน
24 สืบศักดิ์ จอมธรรม โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
25 สุธิเดช สุวรรณลา โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
26 สุนทร ชุมศรี โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ
27 เสาวลักษณ์ จันทรนิยม วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
28 หทัยรัตน์ เนียมชูชื่น โรงเรียนเทศบาล ๔ มหาราช
29 อนัญญา​ ผาสุขมูล โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
30 อนุรัฐ วามะลุน โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
31 อภิชญา เสริมสิน โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
32 อรรถพร อับสีรัมย์ โรงเรียนสามขาราษฎร์บำรุง
33 อาซิ ดราแม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดปัตตานี
34 เอกชัย ใจแจ้ง โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา
35 เอนก บุญมาเลิศ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท)