ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม

รุ่นที่ : 6

กิจกรรมที่ 1 ปฐมนิเทศน์ (3 ชั่วโมง) : 9 ตุลาคม 2564

กิจกรรมที่ 2 อบรม (14 ชั่วโมง) : 29 , 30 มกราคม 2565

กิจกรรมที่ 3 นำเสนอผลงาน (7 ชั่วโมง) : 1 มีนาคม 2565

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน
1 เกษมสิทธิ์ พิมุขชัยสิทธิ์ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
2 ขวัญชัย จันทร์แดง โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
3 คัทลียา เสาร์แดน โรงเรียนปายวิทยาคาร
4 จันทร์คีลี ปิ่นทศิริ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
5 จิราภรณ์ ศรีนวล โรงเรียนบ้านโพนงาม
6 จีรวรรณ บัวทอง โรงเรียนบ้านลานกระบือ
7 เฉลิมพล เมืองสว่าง โรงเรียนอินทโมลีประทาน
8 ณัชชา ฮะลิพงษ์ โรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์
9 ดาราวรรณ นนทวาสี โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
10 ดาวประดับ เรืองศิริ โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา
11 ทวีป นวคุณานนท์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
12 นฤชัย จ่างศรี โรงเรียนเทพสถิตวิทยา
13 นิตติญา ลอดทองสี โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม
14 ปกรณ์ กสิณฤกษ์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
15 ปณิชา ฤกษ์รัตนประทีป โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม)
16 ประณต อินเจ๊ก โรงเรียนอินทโมลีประทาน
17 ประพจน์ เอี่ยมจินดา โรงเรียนวัดจินดาราม
18 พนินันท์ พลายละหาร โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี
19 พรทิพย์ คงมะลายู โรงเรียนอินทโมลีประทาน
20 พสุวัฒน์ ฤกษ์รัตนประทีป โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม)
21 พิชากรณ์ มณีราช โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
22 รอกีเยาะ ดอปอ โรงเรียนอิสลามบาเจาะวิทยา
23 รอฮานี ฮายีแวจิ โรงเรียนบ้านตือกอ
24 ลิขิตดง นันตา โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
25 วัลลภ กอวชิรพันธ์ โรงเรียนคงคาราม
26 วิวัฒน์ วรกัลป์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
27 ศรันย์ สภาพสวัสดิ์ โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม
28 ศิรวัฒน์ รัศมิ์ขาวพราย โรงเรียนบุญวัฒนา
29 ศุภสิทธิ์ กวินรัตน์ชัย โรงเรียนบ้านโป่งนก
30 สมใจ สีดาจันทร์ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
31 สิรัชชา วงค์คม โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
32 สุจิตรา พงษ์วัน โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม
33 สุพรรณิกา คมสันต์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี
34 เสกสรรค์ วิลัยลักษณ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
35 โสริญา ยูโซ๊ะ โรงเรียนสุไหงโก-ลก
36 อัยซูลดีน ยายอ โรงเรียนบ้านไร่พญา
37 อานาส ดอเลาะ โรงเรียนบ้านกาลิซา
38 อิศราภรณ์ เหนือคลอง โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม
39 ฮานา สอนิ โรงเรียนบ้านบาตู มิตรภาพที่ 66