ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม

รุ่นที่ : 5

กิจกรรมที่ 1 ปฐมนิเทศน์ (3 ชั่วโมง) : 2 ตุลาคม 2564

กิจกรรมที่ 2 อบรม (14 ชั่วโมง) : 22 , 23 มกราคม 2565

กิจกรรมที่ 3 นำเสนอผลงาน (7 ชั่วโมง) : 22 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน
1 กนกพร แสงสว่าง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
2 กาญจนา ก๋องแก้ว โรงเรียนวัดเวฬุวัน
3 เกรียงศักดิ์ วิเชียรสร้าง โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
4 เกิดสิริ เจียวพ่วง โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี
5 จตุรงค์ กมลเลิศ โรงเรียนกมลาไสย
6 ฉัตรพงศ์ ชูแสงนิล โรงเรียนบ้านหัวคลอง
7 ชัยยะ สว่างวงษ์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
8 ธนพนธ์ หอมสะอาด โรงเรียนบ้านแม่ระหัน
9 นงลักษณ์ ศิริฟัก โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
10 นาซรัน เจ๊ะเเต โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
11 นุสรา ปัญญานะ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
12 เนรมิตร เกตภาษา โรงเรียนคลองบางกะสี
13 เบญจวรรณ นามโสม โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง
14 พงษ์นรินทร์ ประทีปพรศักดิ์ โรงเรียนวังข่อยพิทยา
15 พัชราภรณ์ จารุพันธ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
16 พัชรียา คุ้มแพ่ง โรงเรียนอนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย)
17 พันธ์กมล รัศมิ์ขาวพราย โรงเรียนบ้านหนองแวง
18 พิชญนันท์ พยัคฆ์สิงห์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง)
19 พิชญานันท์ อินทร์รักษ์ โรงเรียนบ้านหัวคลอง
20 ภคพร สุทธิวารี โรงเรียนบ้านกระเดียน
21 ภราดร พิมลวิชยากิจ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
22 มนพ การกล้า โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน
23 มุสตากีม มามะบากา โรงเรียนบ้านกำปงปีแซ
24 วิวัฒน์ การมงคล โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม
25 ศิวพร คล้ายเจ๊ก โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
26 สมพงศ์ สมบูรณ์ โรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์
27 สราวุธ เฟื่องนภาสุข โรงเรียนวรวิมลศึกษา
28 สุกัญญา การมงคล โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม
29 สุธน ศรีศักดิ์บางเตย โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
30 อภิไชย ไสยจรัญ โรงเรียนบ้านมะเดื่อ
31 อับดลบาซิตร์ มูเก็ม โรงเรียนบ้านเตราะหัก
32 อับดุลฮาลีม มามะ โรงเรียนสุไหงโก-ลก
33 อัมพิกา คณานุรักษ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
34 อาทิตยา อิ่นคำมา โรงเรียนบ้านแม่งูด
35 ฮาลีเมาะ ฮูลู โรงเรียนอิสลามบาเจาะวิทยา
36 ฮาสลีนา เปาะซา โรงเรียนสุไหงโก-ลก