ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม

รุ่นที่ : 3

กิจกรรมที่ 1 ปฐมนิเทศน์ (3 ชั่วโมง) : 18 กันยายน 2564

กิจกรรมที่ 2 อบรม (14 ชั่วโมง) : 8 , 9 มกราคม 2565

กิจกรรมที่ 3 นำเสนอผลงาน (7 ชั่วโมง) : 7 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน
1 กนกวรรณ จุลฉีด โรงเรียนสะเดา
2 กฤษฎา สาทะติ โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
3 กัลยา พรมสาส์น โรงเรียนมัธยมป่ากลาง
4 กานต์พิชชา หล้าศรี โรงเรียนบ้านอาราง
5 กิตติชัย จันทร์โพธิ์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
6 ฆเนศจ์ นามสุวรรณ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
7 ชฎาพร ขวัญยืน โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
8 ฐิตินันท์ สิริโชคเจริญ โรงเรียนเสียงสะอาดพิทยาคม
9 ณพชนก สุวรรณมณี โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
10 ดาวี ตันเวียง โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร
11 ธนัมพร ทองทำ โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม
12 นัยณัฏฐ์ ศรีชัย โรงเรียนน้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์
13 นัสชนก เศรษฐศักดาศิริ โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม
14 นิสากร ล้อถาวร โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
15 นูรอากีละห์ มะดากะ โรงเรียนสุคิรินวิทยา
16 ปริญญา เย็นสวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์แอนโทนี
17 ปลื้มกมล พรประเสริฐ โรงเรียนสุคิรินวิทยา
18 ปีย์ขวัญ ปรัชญาประเสริฐ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม
19 มยุรี แย้มจันทร์ฉาย โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
20 มาหามะรุสลี เต็งมะ โรงเรียนบ้านบือแต
21 มูณีเราะห์ มะนุง โรงเรียนบันนังสตาวิทยา
22 ยงยุทธ อยู่ดี โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา
23 ยศธร ทราฤทธิ์ โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์)
24 เรไร สารราษฎร์ โรงเรียนบ้านคำย่านาง
25 เรวัตร วงศ์วุฒิ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม
26 วนิดา คุณสิน โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร
27 วิไลลักษณ์ ประเทศรัตน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
28 ศศิธร นาคแดง โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)​
29 สวลี จำเนียรกุล โรงเรียนประชานุสรณ์
30 สิทธิชัย ภู่พุ่มศรี โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม
31 สุนันท์ อ่อนอ่ำ โรงเรียนรักษ์วิทยา
32 สุพจน์ สุทธิแสน โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์
33 โสภณัฐ ขันทอง โรงเรียนเทพลีลา
34 อนิรุธ ก้อนดี โรงเรียนพิชญศึกษา
35 อนุวัฒน์ แก้วภูบาล โรงเรียนบ้านแก่งสะเดา
36 อัญชลี ทะวงศ์อารี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
37 อาธิป บูสา โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม
38 อุตสาห์ โนราช โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม