ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม

รุ่นที่ : 2

กิจกรรมที่ 1 ปฐมนิเทศน์ (3 ชั่วโมง) : 11 กันยายน 2564

กิจกรรมที่ 2 อบรม (14 ชั่วโมง) : 18 , 19 ธันวาคม 2564

กิจกรรมที่ 3 นำเสนอผลงาน (7 ชั่วโมง) : 18 มกราคม 2565

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน
1 กฤษฎา ทองกำเหนิด โรงเรียนเมืองหลังสวน
2 ขจรศักดิ์ เกษหญีต โรงเรียนศรียาภัย
3 จตุพล ช่วยศรี โรงเรียนศรียาภัย
4 จักรกฤษณ์ อมรมงคลศิริ โรงเรียนวัดจินดาราม
5 จิระศักดิ์ ธิมาศ โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม
6 เจนจิรา สุขคำ โรงเรียนบ้านสะลวงนอก
7 ชไมพร สาระวารี โรงเรียนมุสลิมนพรัตน์วิทยา
8 ชัยพิชิต สุริยะคำวงศ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
9 ชุตินันท์ สงคุ้ม โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม
10 ซาลวา มุซอ โรงเรียนบ้านต้นตาล
11 ดำรงค์ คันธะเรศย์ โรงเรียนปัว
12 ทรงเผ่า ช่วยคงมา วิทยาลัยเทคนิคยะลา
13 ธเนตร เล็กวารี โรงเรียนศรียาภัย
14 ธีรวัฒน์ ปฏิสุขัง โรงเรียนบ้านวังชะโอน
15 นงลักษณ์ แก้วยา โรงเรียนระยองวิทยาคม
16 นิทัสน์ กล้าวิกย์กรณ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
17 บุษยา แป้นหลง โรงเรียนป่ากั้งวิทยา
18 ประมวล สุทธิสุข โรงเรียนปีติธรรมานุสรณ์ (สิงหเสนีอุปถัมภ์)
19 ปัณณ์ บุญทอง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
20 ปาริฉัตร อะโรคา โรงเรียนเทพลีลา
21 ปิยาภรณ์ ไก่แก้ว โรงเรียนวัดบ้านใหม่
22 พัชรี เสาวคนธ์ โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม
23 พิวานันต์ ฝั้นเต็ม โรงเรียนบ้านวังฟ่อน (สิทธิราษฎร์บำรุง)
24 ภทรธร แช่มวัฒนชัย โรงเรียนเวียงสระ
25 ระพีพรรณ โพธิ์ลา โรงเรียนบ้านแม่พลู
26 ลัดดาวรรณ ศรีฉิม โรงเรียนนครไทย
27 วิชาญ ยาวิชัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
28 วิชุดา จันทร์พราหมณ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม
29 วิราพร นพพิทักษ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
30 ศมานนท์ ปาลสุทธิ์ โรงเรียนแกลง”วิทยสถาวร”
31 ศิวนารถ ชื่นตา โรงเรียนเทพลีลา
32 ศุภชัย แก้วขาว โรงเรียนคลองลานวิทยา
33 สพลดนัย ชมภูเขา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
34 สมเกียรติ สาคร โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก
35 สายชล ปัญทีโป โรงเรียนพิไกรวิทยา
36 สุชาดา ปานอำพัน โรงเรียนบ้านหัววังกร่าง
37 สุนทร คำวิสิทธิ์ โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)
38 สุนิสา เทียนประเสริฐ โรงเรียนเทพลีลา
39 สุวภาพ อาริยะกุล วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี
40 โสมวรรณ พันธุ์สกุล โรงเรียนระยองวิทยาคม
41 หรรษา สิทธิพงศ์ โรงเรียนปัว
42 อนรรฆ สาสุข โรงเรียนเทพลีลา
43 อรวรรณ ส่งศรี โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก
44 อานนท์ มากมี โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
45 อำนาจ เกษศรีไพร สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ศึกษานิเทศก์)
46 อำภา พลอยแสง โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
47 อุทุมพร ปัตถา โรงเรียนสิริแก้วเจริญ
48 อุสมัน วามะ โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ