ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม

รุ่นที่ : 11

กิจกรรมที่ 1 ปฐมนิเทศน์ (3 ชั่วโมง) : 20 พฤศจิกายน 2564

กิจกรรมที่ 2 อบรม (14 ชั่วโมง) : 5 , 6 มีนาคม 2565

กิจกรรมที่ 3 นำเสนอผลงาน (7 ชั่วโมง) : 5 เมษายน 2565

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน
1 กนกอร ผาสีกาย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
2 กฤตลักษณ์ คงเมือง โรงเรียนวัดควนแพรกหา
3 กฤติกร ล้อจิตติกุล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
4 กล่อมจิต ดอนภิรมย์ โรงเรียนกมลาไสย
5 กัลยารัตน์ ศิริมาเทพ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
6 กุสุมา แก้วกองทรัพย์ โรงเรียนบ้าน กม.2
7 จักราวุธ เมืองมงคล โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์
8 จักริน วิวัตรชัย โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
9 จันทิมา เพชรสุทธิ์ โรงเรียนน้ำผุด
10 จินตนา ยารัมย์ โรงเรียนแคนดงพิทยาคม
11 จิราภรณ์ บุญแย้ม โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา
12 จีระพรรณ ฉิมพงษ์ โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข
13 โจ ศรีรัตน์ โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร
14 ชฎาพร เชียรศรี โรงเรียนวิเชียรมาตุ
15 ชวนันท์ แสนแทน โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม
16 ชาลินี นรสิงห์ โรงเรียนวัดน้ำพุ
17 ชาลี วงษ์รักษ์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
18 ชิษณุพงศ์ ถ้ำกลาง โรงเรียนบ้านตลุกหินปูน
19 เชิดวงศ์ ชี้เจริญ โรงเรียนบ้านคลองแงะ
20 โชคอนันต์ งอยผาลา โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
21 โชติมาศ รัตนพงษ์ โรงเรียนบ้านท่ามะพร้าว
22 ณฐนนท์ เหมไพบูลย์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ
23 ณทรัช อิสสระวัฒนะพันธ์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
24 ณัฏฐวิทย์ บุญไชย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
25 ณัฐพงษ์ ศรีเพชร โรงเรียนวังวิเศษ
26 เดชาภัค ศุภอัครภัค โรงเรียนเอกอโยธยา
27 เดือนฉาย หนูแสนดี โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
28 ตะวัน วรรณสินธ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ
29 ตัตติญา เอกกัณหา โรงเรียนชุมชนวัดหัวถนนใต้(นิยุตประชาสรรค์)
30 เติม​พงษ์​ บุราณ​รักษ์​ โรงเรียนอนุบาล​หนองแสง​
31 ธนะสิน รอดทรัพย์ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
32 ธเนศ หาญใจ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
33 ธัญญรัตน์ นุ่นแก้ว วิทยาลัยเทคนิคยะลา
34 ธิดารัตน์ รัศมี โรงเรียนบ้านคลองตัน
35 นภา ฟ้าเกียรติ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่
36 นรินทร์ อนงค์ชัย โรงเรียนเทพอุดมวิทยา
37 นวลพรรณ รองศักดิ์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย
38 นาฏยา ปาละสิทธิ์ โรงเรียนหนองกุงห้วยเสียววิทยา
39 นิรันดร์​ มหาย​ศนันท์​ โรงเรียน​บ้าน​สัน​ทะ​
40 แนววนา จรจรัส โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91
41 บังอร กรมสม โรงเรียนบ้างบางกระสั้น (โรงงานกระดาษอุปถัมภ์)
42 ประกิจ ผาติจิรโชติ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
43 ประทีป คำตัน โรงเรียนแสนทองวิทยา
44 ประทุม ศรีวะโร โรงเรียนบ้านบางสัก
45 ปราณิศา ทองคำจิรโชติ โรงเรียนวารีเชียงใหม่
46 ปิยนุช ฉาไธสง โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม
47 ปิยพล คันทะ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
48 ปิยะดนัย วิเคียน โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
49 พนารัตน์ ดวงงา โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์
50 พัชรียา ฑีฆะบุตร โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ
51 พิชิต พิณโพธิ์ โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
52 พิมพ์พิศา นาคขำ โรงเรียนแคนดงพิทยาคม
53 แพรวพร ทำดี โรงเรียนวรวิมลศึกษา
54 ภัทรานี ภู่ขวัญเมือง โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
55 มยุพรรณ คำหารพล โรงเรียนบ้านอีสร้อย
56 มลิวัลย์ พันธ์พืช โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
57 ยุพิน แสงยอ โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร
58 รวิ แจ่มพินิจ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
59 รุสลีย์ เส็นโสม มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
60 รุฮัยน่า หมะจิ โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน”
61 วงศ์ธวัช ชื่นชม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ
62 วรวุฒิ อินต๊ะชัย โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ
63 วริฎฐา รักหอม โรงเรียนวิเชียรมาตุ
64 วิภาพร แก้วกำเหนิด โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
65 วิมลศิริ ศรีศักดินา โรงเรียนขจรเกียรติเชิงทะเล
66 ศิรภัสสร ขวัญเมือง โรงเรียนพระราชทานบ้านเกาะพีพี
67 ศุภวัฒน์ ลักษณะโสภิณ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
68 ศุภศิริ ยามโสภา วิทยาลัยเทคนิคยะลา
69 สมบัติ ชัยมูล โรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูล
70 สมบูรณ์ ศรีวิชัย โรงเรียนวัดนาปรังวิทยา
71 สมัคร พงษ์พุฒ โรงเรียนตะพานหิน
72 สวัสดี อรัณยะกานนท์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ
73 สวิตตา ปัจจัย โรงเรียนสองห้องพิทยาคม
74 สินใจ เทินชัยภูมิ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
75 สุธาทิพย์ ส่งเสริม โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา
76 สุธาสินี หนูนาค โรงเรียนพรุพีพิทยาคม
77 สุนีย์ สิทธิชัย โรงเรียนวังวิเศษ
78 สุพรรษา วันสุข โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
79 สุระ สอนสะอาด โรงเรียนวัดรวก
80 ไสว ออกสุข โรงเรียนบ้านโคกสูง
81 อรรฆเดช ชิตแก้ว โรงเรียนบ้านบางสัก
82 อรวรรณ สุกัญญา โรงเรียนอนุบาลกระบี่
83 อัจฉราวดี เกศแก้ว โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา
84 อัญญารัตน์ เหลือสิงห์กุล โรงเรียน​วัด​มโนรม​
85 อุบลศรี ตุลา โรงเรียนอนุบาลมุสลิมกระบี่
86 ฮาร์ตีนี มะเซ็ง โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ