ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม

รุ่นที่ : 10

กิจกรรมที่ 1 ปฐมนิเทศน์ (3 ชั่วโมง) : 6 พฤศจิกายน 2564

กิจกรรมที่ 2 อบรม (14 ชั่วโมง) : 26 , 27 กุมภาพันธ์ 2565

กิจกรรมที่ 3 นำเสนอผลงาน (7 ชั่วโมง) : 29 มีนาคม 2565

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน
1 กนกศักดิ์ เนียมสุ่ม โรงเรียนตะพานหิน
2 กรกช จันทร์บุญพิทักษ์ โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน”
3 กรรณิกา จันทร์ชูเพชร โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
4 กฤษณ์ กรุณ์ดิลก โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน
5 กาญจนา ปราบณรงค์ โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี)
6 จักรพงษ์ พงษ์จิตรภักดิ์ ศูนย์การศึกษานอกระบบ อำเภอสอยดาว
7 จินตนา ช้างสาร โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค
8 จินตนา สังข์ทอง โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
9 จิระพร นิ่มมณี โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
10 จีราวุฒ ก๊กใหญ่ โรงเรียนบ้านควนม่วง
11 ชุรีพร วันโสภา โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
12 ณัฐวัฒน์ คงบำเพ็ญ โรงเรียนผาณิตวิทยา
13 ดารารัตน์ เพิ่มโสภา โรงเรียนรัตนราษฎร์​บำรุง
14 ดุสิต พรประสาท โรงเรียนวัดท้ายตลาด (วิวัฒน์เกษนราประชานุกูล)
15 ตอ​ฮา​เราะห์​ ล่า​บูรี​ โรงเรียนบ้านลำเปา
16 เทพเทวัน ศรีหะจันทร์ โรงเรียนปริยัติไพศาล
17 ธัญทิพย์ จันทร์มะโน โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
18 ธีรวงศ์ จุดพิมาย โรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)
19 ธีระศักดิ์ บุญรอด โรงเรียนวัดถ้ำรงค์ (ผ่านผดุง)
20 นฤเบศ ฦๅชา โรงเรียนป่าหวายวิทยายน
21 นฤมล สุนทอง โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม
22 นวพล การค้า โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา
23 นัทธ์หทัย พรมวังขวา โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ
24 นันทิดา ครุฑใหญ่ โรงเรียนชัยเกษมวิทยา
25 โนเรียน่า มาหามัด โรงเรียนบ้านกาตอง
26 บุญเลิศ พลชลี โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
27 เบญจพร ย่านวารี โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
28 ปริยากร เพชรรัตน์ โรงเรียนศรียาภัย
29 ปองพล วาสบุญมา โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
30 ปิยะพงษ์ พรหมบุตร วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
31 ปิยะรัตน์ สุวรรณ์ โรงเรียนบ้านริมใต้
32 ผ่องผิว ศรีเรือง โรงเรียนบ้านห้วยเสียด
33 พชรกร ภูภักดิ์ โรงเรียนกมลาไสย
34 พรนิภา โภคสวัสดิ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
35 พรสุภา มหาทรัพย์ โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา
36 ภนุวัฒน์ สุดาชม โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม
37 ภาราดร ฟุ้งเฟื้อง โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
38 มยุรี เชยจันทร์ โรงเรียนพระแสงวิทยา
39 รุ่งนภา ทองเอียง โรงเรียนศรียาภัย
40 ฤทธิชัย สุวพานิช โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
41 วณิชชา แม่นยำ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
42 วรเทพ กรีอินทอง โรงเรียนวัดคลองมอญ
43 วัชรมาศ เกิดแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
44 วัชรา เมษะเลิศพัฒน์ โรงเรียนวัดห้วยไผ่
45 วิบูลย์ เอกพิริยไพบูลย์ โรงเรียนบ้านกระอาน
46 วิลาวัลย์ อาหมาด โรงเรียนบ้านม้างอน
47 วีรณา หลายวิวัฒน์ โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม
48 ศรีสมร มากเกื้อหนุน โรงเรียนสว่างแดนดิน
49 ศศิธร แสงศรีเรือง โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
50 ศักรียา เหมมันต์ โรงเรียนบ้านนาเส
51 ศิขรินทร์ โชติจันทร์ โรงเรียนจัตุรัสวิยานุกูล
52 ศิริรัตน์ เข็มขาว โรงเรียนพระแสงวิทยา
53 ศิวะรักษ์ จิตอุทัศน์ โรงเรียนชัยเกษมวิทยา
54 สมชาติ แผ่อำนาจ โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"
55 สามารถ กล่อมเกลา โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม
56 สาลินี เพชรคง โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี)
57 สิริวัฒน์ เพ็งตะโก โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
58 สีตีมารีแย ดอเส็น โรงเรียนบ้านหลักเขต
59 สุทธินันท์ พูนวศินมงคล โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
60 สุริยา ชาติไทย โรงเรียนเมืองด้งวิทยา
61 สุวัจนา เวชอนันต์ฐชัย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
62 อภิชัย ธิติพิศุทธิ์กุล โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
63 อมเรศ ชาตรูปะชีวิน โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
64 อรุณี คงอาสา โรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ
65 อลิสา สง่า โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
66 อัญชลี เวียงนาค โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม
67 อัฐธิวรรตน์ ใจจง โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
68 เอ็ม อยู่สุข โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง