ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม

รุ่นที่ : 1

กิจกรรมที่ 1 ปฐมนิเทศน์ (3 ชั่วโมง) : 4 กันยายน 2564

กิจกรรมที่ 2 อบรม (14 ชั่วโมง) : 11 , 12 ธันวาคม 2564

กิจกรรมที่ 3 นำเสนอผลงาน (7 ชั่วโมง) : 11 มกราคม 2565

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน
1 กำธร จันทร์เฉลียว โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
2 กุลณัฐธิดา ห้าวหาญ โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์
3 กู้เกียรติ แดงสีดา โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73
4 คงกฤช พิมพา โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ
5 จิราภรณ์ ศิริสุรักษ์ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
6 จิราภรณ์ นาเจริญ โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
7 จีระพงษ์ โพพันธุ์ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
8 ฉัตรชัย เพ็งคุ้ม โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)​
9 เฉลิมพล ชูสวัสดิกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
10 ชลภิรัตน์ แก้วมูล โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
11 ชันย์ชนก ใจอ้าย โรงเรียนบ้านหนองไคร้
12 ชุติมา หอมกลิ่น โรงเรียนบ้านหนองแวง
13 ณัฐพล บัวขาว โรงเรียนคอมพิวเตอร์อัจฉริยะภาพ กรุงเทพ
14 ทิพย์อักษร จันทร์แย้มสงค์ โรงเรียนบ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์)
15 ธีรศักดิ์ ประทีปทอง โรงเรียนอนุบาลระยอง
16 ธีระชัย ใจใส โรงเรียนบ้านวังกะทะ
17 นพล สระแก้ว โรงเรียนปทุมวิไล
18 นารา อ่ำศรี โรงเรียนบ้านหนองตะโก
19 ปณตชรกร จีนอนันต์ โรงเรียนวัดแหลมเจดีย์
20 ปริญญา พรอนันต์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
21 ปัฐฏิพนธ์ นนทะโคตร โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
22 ปาวีณา ฉ่ำกิ่ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
23 ปิยพัทธดนย์ พันธ์สุวรรณ โรงเรียนนารีนุกูล
24 พงศกร งามประเสริฐ โรงเรียนระยองวิทยาคม
25 พิลัดดา ดวงจันทร์ โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร
26 พุทธิพงษ์ โพธิ์กระสังข์ โรงเรียนบ้านเนินจำปา
27 แพร​พิมพา​ มงคล​สวัสดิ์​ โรงเรียน​เทศบาล​เมือง​จันทบุรี​ 1​
28 โยธิน ศิริเอ้ย โรงเรียนเทิงวิทยาคม
29 รัชฏ์รวิพร นิยมชัย โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
30 รุจาภรณ์ ลักษณะดี โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น
31 ลิขิต คำลำเภา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
32 วนิดา ประดับศรี โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ
33 ศิรินทิพย์ จันทร์สุวรรณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
34 สมบูรณ์ เตียนขุนทด โรงเรียนรุจิรพัฒน์
35 สามารถ อุปเวช โรงเรียนทิวไผ่งาม
36 สุเมธ ราชประชุม โรงเรียนห้วยกรดวิทยา
37 สุรัตน์ เศรษฐนันท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
38 สุริยา งามเจริญ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
39 อนุรักษ์​ แย้ม​วัตร​ โรงเรียนวัดจันทร์​ตะวันออก​
40 อมรทิพย์ พึ่งเพียร โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒ (บ้านเอก)
41 อมรฤทธิ์ เนื่องลา โรงเรียนวัดหนองยาง
42 อังกูร จันทร์ชาวนา โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
43 อารีรัตน์ ธานี โรงเรียนพนาศึกษา
44 อิสระพงษ์ วงศ์วีระพันธุ์ โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม
45 อิสราภรณ์ อ้วนวิจิตร โรงเรียนจ่าการบุญ
46 เอกนรินทร์ อิ่มรส โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
47 เอกนรินทร์ รุ่งอินทร์ โรงเรียนวัดอรัญญิก